שעוני נוכחות מהשטח ובמשרד


כיום לפי הוראות החוק ( תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר מיום 1.2.2009 ), חייב כל מעסיק לנהל רישום מסודר ומפורט של שעות העבודה של כל עובדיו, כולל עובדים במשרות אמון והנהלה, עובדים שאינם מגיעים למקום העבודה, כגון: אנשי מכירות, טכנאים, עובדי מיקור חוץ, בחו"ל, כוננים, תורנים, נהגים, שומרים וכד'. מעסיק שלא יעמוד בדרישות החוק צפוי לסנקציות פליליות, לקנסות כבדים עד 202,000 ₪ ולתביעות של עובדיו בגין שעות נוספות.

למעבר לאתר של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לקריאת לשון החוק :-
"חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), התשס"ח–2008 - תלושי שכר וניכוי שכר שלא כדין"
הקש על הקישור:-
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/FC147A6E-D7A4-4107-BF8C-1C619E45DB8B.htm

מאמר באדיבות עו"ד הילה פורת - הסברים על החוק     לקריאה נוספת והרחבה .....

 
  סירטונים בנושא      סירטונים
עוד מאמרים בנושא      מאמרים

 מאמרים  

 
 


החובה למסור תלוש משכורת והפרטים שיש לכלול בו

פנקס שכר ותלוש שכר מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד בכתב תלוש שכר. • פנקס שכר = פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם. • תלוש שכר = רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד. פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר יכללו את הפרטים המנויים בתוספת לחוק כמפורט להלן. פרטי השכר ששולם לעובד 1. פרטים לגבי העובד והמעביד - (1) שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו; (2) שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד. 2. (1) תאריך תחילת ההעסקה. (2) ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה. 3. לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה; לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו. 4. תקופת התשלום - (1) התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר; (2) מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר; (3) מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר; (4) מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם) יש לציין זאת במפורש; (5) מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה; (6) מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה; אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה. 5. השכר ששולם לעובד - (1) ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה; (2) השכר הרגיל; (3) תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום; (4) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס; (5) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס; (6) סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון; שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בפרט זה בעד תקופה שאינה התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר, יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם. 6. הניכויים - (1) ניכוי מס הכנסה; (2) ניכוי דמי ביטוח לאומי; (3) ניכוי דמי ביטוח בריאות; (4) ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו; (5) כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו; (6) סך כל הניכויים. 7. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל. 8. פרטי הפירעון - (1) הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום; (2) הסכום בפועל (נטו) לתשלום; (3) דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – מספר החשבון ופרטי הבנק. 9. שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המעודכנים לתקופת התשלום; ואולם, לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק האמור, בהתאם לגילו של העובד. • הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשו לא יאוחר מהיום הקובע (כהגדרתו בחוק הגנת השכר). • הוראות אלה לא יחולו על יחיד לגבי עובד שהוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, אלא אם שר התעשייה המסחר והתעסוקה יקבע אחרת לגבי סוגי מעבידים או עובדים כאמור ובתנאים ובדרך שיקבע. עונשין 1. מעביד שלא מוסר לעובדו תלוש שכר עד למועד הקובע כהגדרתו בחוק הגנת השכר, כמפורט לעיל (עבירה של אחריות קפידה), דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (26,100 ₪ נכון ליוני 2008) ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס. 2. מעביד שמוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, כמפורט לעיל, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס). 3. מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד בניגוד לסעיף 25 המפורט לעיל, דינו – מחצית מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין (67,300 ₪ נכון ליוני 2008) ובנסיבות מחמירות – כפל הקנס. 4. מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (ואם בנסיבות מחמירות – מאסר 30 חודשים או קנס פי 6 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין). תחולת סעיף קטן זה מיום 6.7.2008. הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) הינו בגובה 202,000 ₪, נכון ליוני 2008. נסיבות מחמירות = כל אחת מאלה: (1) המעשה נעשה בכוונה להשיג טובת הנאה לנאשם או לאחר, או להימנע מתשלום המגיע לעובד או עבורו; (2) המעביד מואשם בכתב האישום בשישה אישומים לפחות בשל ביצוע עבירות לפי חוק זה, בתוך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים, ובלבד ששישה אישומים הם בשל עבירות שנעברו כלפי שני עובדים, שלושה אישומים כלפי כל אחד מהם; במניין האישומים לפי סעיף זה, יראו אישום בעבירה כלפי יותר מעובד אחד כאישום בעבירה כלפי כל אחד מהעובדים. אחריות נושא מישרה בתאגיד נושא מישרה = מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה. נושא מישרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירות שבצידן עונשים המפורטות לעיל בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו דינו – מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה. נעברה עבירה מהמפורטות לעיל בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה לעיל, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה. *המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים http://www.hilaporat.co.il/


 • כמה הובלות ביצעו נהגיך ?
 • האם אתה באמת יודע מתי עובדיך מתחילים את יום העבודה ?
 • דיווח אמיתי על שעות הפעילות של העובדים מבלי להגיע למשרד - זו התייעלות.
 • הידעת על החוק המחייב מעסיק לצרף לתלוש השכר של העובדים היומיים גם את דו"ח שעון הנוכחות שלהם ? מאמרים פתרונות שעוני נוכחות מודרניים     מאמרים דיווח נוכחות איך זה עובד     מאמרים שאלות ותשובות נפוצות    

 מאמרים מאמר באדיבות עו"ד הילה פורת - הסברים על החוק הגנת השכר (תיקון 24 )     מאמרים לקריאה נוספת והרחבה על תיקון 24

 

   

 • כמה הובלות ביצעו נהגיך ?
 • האם אתה באמת יודע מתי עובדיך מתחילים את יום העבודה ?
 • דיווח אמיתי על שעות הפעילות של העובדים מבלי להגיע למשרד - זו התייעלות.
 • הידעת על החוק המחייב מעסיק לצרף לתלוש השכר של העובדים היומיים גם את דו"ח שעון הנוכחות שלהם ?


בעולם הפתרונות המבוססים על טכנולוגית ה- GPS מוכרים פתרונות המבוססים על מכשיר הסלולר. פתרון שנתבקש זמן רב הוא האפשרות לדווח על תחילה וסיום יום העבודה מבלי לעבור במשרד. אכן זה הזמן להייעלות. חסוך בהוצאות תפעוליות של העסק שלך. אין צורך להביא למשרד פעמים ביום את השומרים, הטכנאים, עובדי הניקיון והנהגים, רק כדי שיחתימו את שעון הנוכחות במשרד. זו אחריותם והם ידווחו על נוכחותם ממכשיר הסלולר שלהם. חשוב רק על הזמן הנוסף שעליך לשלם בעבור הגעתם למשרד. שלא לדבר על הדלק שנשרף בהזדמנות זו. כיום עובדי השטח יוכלו גם לדווח על משימותיהם מהטלפון הסלולרי ואף תוכל לצפות בהם, ממכשיר המנהלים שלך, מאיכן הם מדווחים וזאת בנוסף ליכולת לראותם על גבי המפה האינטרנטית שבמשרד ומכל מקום בו תהיה.

יתרונות השימוש במערכות שעון נוכחות סלולרי עם או בלי GPS.

 • מאפשר בקרה ושליטה מלאים על מערך העובדים המתחילים ומסיימים את יום העבודה שלא מבית העסק.
 • חיסכון בהוצאות תפעוליות - פוטר את העובדים להתחיל ולסיים את יומם מהמשרד.
 • מאפשר לעובדים לדווח על נוכחותם מכל מקום בו הם באמת מתחילים ומסיימים את פעילותם.
 • הדיווח יכול להתבסס על הטלפונים הניידים של עובדי השטח. הדיווחים כוללים גם מיקום GPS (כלומר שהעובד כבר בדרך תחת כיפת השמיים) ועפ"י מיקומי אנטנות סלולריות ישירות מהטלפונים שלהם.
 • הדיווח יכול להתבסס על המחשבים הנייחים, המחשבים הנשאים ו/או מחשבי כף היד של העובדים. הדיווחים מתבצעים מכל מקום בו העובד יכול להגיע לרשת האינטרנט.
 • הדיווח יכול להתבסס על הטלפונים הנייחים בעמדות העבודה של העובדים. הדיווחים מתבצעים באמצעות מערכות IVR ועוד.
 • מאפשר קבלת דיווחים על תחילה וסיום יום העבודה, חופשה, מחלה ועוד.
 • אין צורך בהתקנות מיוחדות.
 • מתממשק ותומך במערכות השכר הסטנדרטיות.
 • חיסכון במשאבי כח אדם לרישום נוכחות עובדים. כל עובד מדווח ישירות למערכת השכר.
 • מנהלים בשטח יכולים מהסלולר שלהם לדווח על נוכחות עובדיהם.
 • איסוף שעות עבודה נטו ולא שעות ברוטו.
 • איסוף שעות אדם בפרוייקטים המתומחרים עפ"י שעות עבודה בפועל, של עובדיך העוברים בין הפרוייקטים במשך היום.

 
  אם יש לך עובדים ניידים בעסק שרוב היום עסוקים בפעילות בשטח.
אם אתה מעוניין לראות את עובדיך, לבקר ולנהל אותם, גם כשהם מחוץ לעסק .
אם אתה מעוניין שעובדיך ידעו שאתה מנהל אותם גם כאשר הם לא במשרד.


בעלי עסקים רבים כמוך המפעילים עסקים הדומים לשלך, שואלים את עצמם לעיתים קרובות גם את השאלות הבאות:-

האם העסק נמצא במקום שרציתי?
האם העובדים נמצאים במקום שרציתי?


תשובה אמיתי לשאלה זו תתרום לעסק שלך :-

 
הפתרונות/השירותים/היישומים/יחידות הקצה-טלפונים ומודמים מסופקים באמצעות בתי תוכנה, אינטגרטורים, וחברות הסלולר רלוונטיים ובאחריותם וכפופים לתנאי השימוש הנקבעים ע"י ספקי הפתרונות. רשות השימוש בהם כרוכה בתשלום. בהודעה מראש רשאים הספקים להמיר ולשנות את הפתרונות ו/או את פרטי התשלום עבור השירותים שנרכשו מהם.
 
 

אנחנו בחברת ל.ד. פתרונות תקשורת בע"מ מעוניינים בהצעה לשיתוף פעולה עסקי:
• אם אתם יבואנים או יצרנים של מוצר חדש ומעניין ומחפשים דרכים נוספות להפצתו.
• אם אתם חברה מתחום דומה או משיק המעוניינים לשתף פעולה בהפצת פתרונות תקשורת לעסקים.
• אם יש לכם רעיון למי השירותים אותם אנחנו מספקים יכולים לעזור או להתאים.

פנו אלינו !!                

 

תשובה אמיתי לשאלה זו תתרום לעסק שלך :-
התייעלות , חסכון, ושליטה בעסק מכף ידך On-Line מכל מקום בארץ ובעולם.
יתרונות אלו תוכל לממש בעזרת היישומים והפתרונות לעסקים מהתחומים הבאים:-
GPS, מערכות ניווט   |   איתור וניהול עובדים ניידים בשטח   |   ניהול ציי רכב ומוניות   |   עיצוב והקמת אתרי אינטרנט   |   לחצני איתות וחירום   |   ניהול מחסנים ולוגיסטיקה   |   ניהול המשרד מהנייד   |   שעוני נוכחות   |   OUTLOOK   |   FAX   |   SMS חכם   |   מכירת מודמים סלולריים   |   צילצול כפול   |   מערכות פיקוד ובקרה   |   מערכת כריזה מרחוק   |   העברת תמונות   |   פרוייקטים ייחודיים מותאמים לצרכיך   |   ועוד   |  


 
Google
חיפוש באינטרנט חיפוש פתרונות באתר

לראש המאמר

אתם   ב   -
שעוני נוכחות/3

Back2Home Hebrew

פתרונות

יישומי GPS

עובדים ניידים

צי רכב

שעוני נוכחות

SMS חכם

לחצני איתות

Fax2Mail

מצלמות מיגון

מודמים

בקרה

סירטונים

Back2Home אנגלית LIKE LinkedIn Up to top